โครงการรอยัลพาร์ค ช้อปปิ้งมอลล์ เป็นศูนย์การค้าที่พัฒนาขึ้นเป็นแห่งแรกในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย " บริษัท เดลฟาย มาเนจเม้นท์ จำกัด " โครงการแห่งนี้ มีพื้นที่อาณาบริเวณ 9 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนคฑาธร ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองราชบุรี การคมนาคมสะดวก เป็นจุดจอดรถ บขส. และยังตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ของจังหวัด มีนักเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ จำนวนกว่า 10,000 คน

นอกจากนี้ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการค้าและการบริการของจังหวัดราชบุรีนั้น ไม่ได้อาศัยเพียงแค่ประชากรที่อยู่ภายในจังหวัดแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากราชบุรีเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตก จึงมีผลให้มีลูกค้าจากจังหวัดใกล้เคียงต่างๆ เช่นเพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม หมุนเวียนมาใช้บริการในจังหวัดนี้อย่างต่อเนื่อง


จังหวัดราชบุรี ยังเป็นศูยน์กลางการศึกษา การสาธารณสุข การปกครองของภาคตะวันตก กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ

1.กลุ่มสถานศึกษา
เขตเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตการศึกษา 5 นอกจากเป็นผลให้มีข้าราชการสังกัดการศึกษาจำนวนหนึ่งแล้ว ยังเป็นผลให้มีการจัดการศึกษาทุกระดับในจังหวัดนี้ ดังนั้นจึงทำให้มีนักเรียนทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งอาศัยอยู่ในหอพักหรือเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับ จากอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง เช่นจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี เข้ามาศึกษาในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี โดยจากข้อมูลปี 2549 จังหวัดราชบุรีมีจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้นกว่า 470 แห่ง และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ อีกกว่า 1,500 โรงเรียน

2.กลุ่มข้าราชการ
ประชาชนทั่วไปและชาวจังหวัดใกล้เคียง มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ตั้งอยู่ถึง 55 หน่วยงาน เช่น
- กองพันทหารช่างค่ายภาณุรังษี (2 แห่ง)
- โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี (ร.พ. ประจำภาคตะวันตก)
- วิทยาลัยพยาบาล จังหวัดราชบุรี
- สำนักงานศึกษาธิการเขต 5


3.กลุ่มเอกชน
- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (บริษัท ราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด)
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนมาก
- นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี


ในปีพ.ศ. 2548 ศูนย์การค้าได้มีการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดังนี้
1. ปรับปรุงพื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม. ให้เป็นศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ในนาม "IT SUNNY"เพื่อรองรับความต้องการของจังหวัดราชบุรี ตลอดจนจังหวัดอื่นในภาคตะวันตก โดยได้มีผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์รายใหญ่ เข้ามาเปิดดำเนินกิจการ เช่น IT CITY, J.I.B, Hardware House และ E-Part เป็นต้น

2. ปรับปรุงและเพิ่มเติมพื้นที่ กว่า 2,000 ตร.ม. ให้เป็นศูนย์กวดวิชา สำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยอาจารย์ชื่อดังจากกรุงเทพฯ อาทิ
- เอ็นคอนเซ็บท์ (En Concept) โดยครูพี่แนน
- ดาวองซ์ (Da'Vance) โดย อาจารย์ปิง
- กวดวิชาคณิตศาสตร์ โดย อาจารย์เจี๋ย เป็นต้น


จากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ดีและโดดเด่นกว่าคู่แข่ง ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ทำให้มั่นใจว่าการที่จะพัฒนา รอยัลพาร์ค ช้อปปิ้งมอลล์ ให้มีศักยภาพเป็นศูนย์การค้าที่มีความทันสมัยและเป็นศูนย์กลางความบังเทิง เทคโนโลยี ศูนย์กลางการศึกษาและศูนย์อาหารที่อร่อยและมี่ชื่อเสียงของชาวราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในอนาคตอันใกล้นั้น เป็นสิ่งที่น่าลงทุนมากที่สุดอีกธุรกิจหนึ่ง ที่ท่านไม่ควรมองข้าม...