จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนดรุณาราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี